Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2018-12-31KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2018-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2018-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2018-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2018-12-31KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2018-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2018-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2018-12-31KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2018-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2018-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2018-12-31KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2018-12-31KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA nemzetközi büntetőjog szabályozásának aktuális kérdései2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2018-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2018-12-31KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2018-12-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2018-12-31KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2018-12-31KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2018-12-31KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2018-12-31KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2018-12-31KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2018-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-es évektől napjainkig2018-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2018-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2018-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2018-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2018-12-31KREÁJ
Jakab ÉvaFelelősség, szavatosság, kárveszély. Kutatások a római jog és továbbélése körében.2018-12-31KREÁJ
Király LillaA határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben2018-12-31KREAJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2018-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterElektronikus kereskedelem2018-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2018-12-31KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2018-12-31KREÁJ
Móré SándorEgyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviseleti és jogvédelmi rendszere2018-12-31KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2018-12-31KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióhoz való csatlakozás közjogi és magánjogi feltételei2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióból való kilépés közjogi és magánjogi feltételei2018-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2018-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2018-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2018-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2018-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2018-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2018-12-31KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2018-12-31KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament funkciók és a kormányforma összefüggései, különös tekintettel a parlamenti ellenőrzésre2018-12-31KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2018-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefEgyetemleges és osztott felelősség2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefA szerződési és a deliktuális felelősség - sajátosságai és kapcsolata –2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefFelelősség a személyiségi jogsérelmek okozásáért2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefVagyoni és nemvagyoni kárfelelősség a közhatalom gyakorlásával okozott kárért2018-12-31KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2018-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió elsődleges prioritásai és hatása az egyes tagállamokra2018-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2018-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2018-12-31KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )