Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az ODT alapító okirata

Országos Doktori Tanács

Alapító Okirata

 

I.             Alapadatok

 

1. Hivatalos neve: Országos Doktori Tanács

2. Rövidített neve: ODT

3. A neve angolul: Hungarian Doctoral Council

4. Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

5. Alapító jogszabály: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

6. Képviselője: az elnök

7. Törvényességi ellenőrzésre jogosult: az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).

 

II.             Az Országos Doktori Tanács jogállása

 

1.       Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület.

2.       Az Országos Doktori Tanács közhasznúsági bírósági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet. Működésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ctvr.) rendelkezései irányadók az Nftv. keretei között.

3.       Az Országos Doktori Tanács politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, tőlük sem közvetve, sem közvetlenül anyagi támogatásban nem részesülhet. Az Országos Doktori Tanács politikai pártokat sem közvetlenül, sem közvetve támogatásban nem részesít, országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít, tevékenységét, megválasztását nem támogatja.

4.       Az Országos Doktori Tanácsot az Nftv. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Oktatási Hivatal veszi nyilvántartásba.

 

III.             Az Országos Doktori Tanács tevékenysége

 

Az Országos Doktori Tanács

1.       állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben;

2.       meghatározza a doktori képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveit;

3.       - a Doktoranduszok Országos Szövetségével egyeztetve - meghatározza a komplex vizsga szervezésének elveit;

4.       foglalkozik a habilitáció általános elvi és eljárási kérdéseivel, részt vesz a habilitációs irányelvek meghatározásában, az intézményi habilitációs gyakorlatok véleményezésében;

5.       állást foglal a felsőoktatási intézmények, szakmai szervezetek, vagy a kormányzat részéről felvetődő, a doktori képzést, fokozatszerzést vagy habilitációt érintő kérdésekben.

 

 

IV.             Az Országos Doktori Tanács közhasznú tevékenysége

 

Az Országos Doktori Tanács a következő közhasznú tevékenységeket látja el:

1.       a tudományos tevékenység, kutatás - ezen belül a doktori képzés és fokozatszerzés - empirikus vizsgálata, az egyetemek gyakorlatának elemzése, a kutatási tevékenység működési feltételeinek elősegítése pályázatok útján és egyéb módon;

2.       oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül szakmai tudományos fórumok, illetve tudományos közélet szervezése; szakmai kiadványok megjelentetése, a tudományos fokozat megfelelő szintű elismertségének biztosítása, információk terjesztése, PR tevékenység ellátása;

3.       működtetheti a fokozatszerzési eljárások és értekezések nyilvántartását.

 

 

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az ügyrend rendelkezik.

 

V.             Az Országos Doktori Tanács Tagsága

 

Az Országos Doktori Tanács testületének tagjai a Magyarországon akkreditált, doktori képzést is folytató felsőoktatási intézmények (továbbiakban: egyetemek) doktori tanácsainak elnökei.

 

A tag jogai:

1.       személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján gyakorolja jogaikat;

2.       részt vesz az Országos Doktori Tanács döntéseinek meghozatalában és azok végrehajtásának ellenőrzésében;

3.       a tisztségviselői választáson választói jogosultsága van és tisztségviselőnek választható;

4.       írásbeli kérdést intézhet a testülethez, az elnökséghez, a felügyelő bizottsághoz és bármely választott tisztségviselőhöz.

 

A tag kötelezettségei

1.       az Országos Doktori Tanács ügyrendjét betartja, részt vesz az Országos Doktori Tanács alapvető döntéseinek meghozatalában és céljainak megvalósításában;

2.       a képviselt felsőoktatási intézmény a működés költségeihez hozzájárul a testület által megállapított mértékben;

3.       a rábízott és elvállalt feladat teljesítése érdekében gondosan jár el.

 

  VI.             Az Országos Doktori Tanács szervezete

 

Tanács

 

1.        Az Országos Doktori Tanács legfőbb döntéshozó szerve a tanács.

2.        A tanács kizárólagos hatáskörei:

a)  az ügyrend módosítása,

b)  a költségvetés megállapítása és módosítása, a beszámoló elfogadása,

c)  az elnök, az elnökségi tagok megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,

d) az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

e)  bizottságok létrehozása,

f)  az Országos Doktori Tanács közhasznúsági mellékletének elfogadása.

3.        A tanács résztvevői:

3.1. A tanács ülésén szavazati joggal a tagok, javaslattételi és tanácskozási joggal a meghívottak vehetnek részt.

3.2. A tanács állandó meghívottjai az alábbi szervezetek képviselője vagy annak meghatalmazottja:

a) Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság;

b) Magyar Rektori Konferencia - Egyetemi Tagozat;

c) Emberi Erőforrások Minisztériuma;

d) Magyar Tudományos Akadémia;

e) Doktoranduszok Országos Szövetsége

f) Felügyelő Bizottság.

4.       A tanács szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik.

5.        A tanácsot a részletes napirend megküldésével az elnök hívja össze. A szabálytalanul összehívott tanács ülése akkor tartható meg, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A tagok egyötöde, az elnökség vagy a felügyelő bizottság az indok, az időpont és a napirend megjelölésével írásban bármikor kérhetik a tanács összehívását. Ha az elnök tizenöt napon belül nem hívja össze a tanácsot, a felügyelőbizottság elnöke jogosult ezt megtenni. Ha további nyolc napon belül a felügyelőbizottság elnöke nem hívja össze a tanácsot, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a tanácsot.

6.       A tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

7.       A tanács döntéseiben minden tagnak egy szavazata van.

8.       A tanács - ha az ügyrend eltérően nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel határoz. A tanács az ügyrend módosításáról a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával dönthet, míg az Országos Doktori Tanács céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.       A tanács ülése nyilvános.

10.   A tanács üléséről a jegyzőkönyvet kell vezetni. A tanács határozatait, beszámolóit, döntéseit és állásfoglalásait az Országos Doktori Tanács honlapján közzé kell tenni.

11.   A tanács döntéseinek nyilvántartásáról, a döntéseknek az érintettekkel való közlési módjáról az ügyrend rendelkezik.

 

 

Elnökség

1.       Az elnökség az Országos Doktori Tanács végrehajtó szerve, amely az elnök irányítása alatt működik. A tanácsülések között dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tanács kizárólagos hatáskörébe.

2.       Az elnökség feladatai különösen:

a)  előkészíti a tanács üléseit,

b)  elkészíti az éves közhasznúsági mellékletet és azt a tanács elé terjeszti,

c)  javaslatot tesz a költségvetésre, elkészíti az előző évi beszámolót,

d) éves munkatervet készít,

e)  munkájáról évente beszámol a tanácsnak, a felügyelő bizottságnak.

3.       Az elnökség tagjai: az elnök, a társelnök, két alelnök, valamint a tiszteletbeli elnök.

4.       Az elnökség döntéseiről, állásfoglalásairól emlékeztető készül. Az elnökség állásfoglalásairól és döntéseiről tájékoztatja az Országos Doktori Tanács tagjait.

5.       Az elnökség ügyrendjét az elnök állapítja meg, ennek hiányában a tanács működésére vonatkozó szabályok az irányadók.

 

 

Felügyelőbizottság

 

1.       A felügyelőbizottság az Országos Doktori Tanács jogszabályoknak és egyéb szabályoknak megfelelő működését, az Országos Doktori Tanács gazdálkodását ellenőrző testület.

Az Országos Doktori Tanács háromtagú felügyelőbizottságának elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki. Az elnököt a miniszter, a tagokat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke delegálja.

2. A felügyelő bizottság feladatai különösen:

a)  ellenőrzi az Országos Doktori Tanács tisztségviselőinek és testületeinek tevékenységét és ennek eredményéről folyamatosan beszámol az ellenőrzöttek felügyeletét gyakorló szerveknek, így mindenekelőtt évente a tanácsnak,

b)  felügyeli az Országos Doktori Tanács tisztségviselői választásainak tisztaságát,

c)  véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri az Országos Doktori Tanács közhasznú tevékenységét,

e)  a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Országos Doktori Tanács könyveibe és egyéb irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

f)  tagjai révén tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésén,

g)  az Elnökséget tájékoztatja, és annak összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy az Országos Doktori Tanács működése során olyan jogszabálysértés történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé,

h)  haladéktalanul értesíti a minisztert, ha a t anács vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

3. A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottságot legalább évente egyszer összehívja. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén legalább két fő részt vesz. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel - személyi kérdések kivételével - nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, döntéseinek közzététele az Országos Doktori Tanács honlapján keresztül történik.

4. A felügyelőbizottság tevékenységéről a tanácsnak beszámolással tartozik.

5. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a tanács működésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

 

 

VII.             Az Országos Doktori Tanács gazdálkodása

 

1.       Az Országos Doktori Tanács önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel, a tagok az Országos Doktori Tanács tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2.       Az Országos Doktori Tanács gazdálkodásának alapjául a miniszter által évente megállapított támogatás, illetve a tagjai működési hozzájárulása szolgál.

3.       Az Országos Doktori Tanácsnak egyéb bevételei is lehetnek.

4.       Az Országos Doktori Tanács gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége és jelen alapító okiratban foglalt egyéb tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

5.       Az Országos Doktori Tanács gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordítja.

6.       Az Országos Doktori Tanács közhasznú tevékenységét úgy folytatja, hogy a szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

7.       Az Országos Doktori Tanács beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8.       A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

a)       a számviteli beszámolót;

b)       a költségvetési támogatás felhasználását;

c)       a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d)      a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)       a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f)        a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g)       a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

 

VIII.             Hatályba lépés

 

Jelen alapító okirat az Oktatási Hivatal nyilvántartásába történő bejegyzés napján lép hatályba.

 

 

Budapest, 2016. december 22.

 

 

Balog Zoltán

oktatásért felelős miniszter

 

Az alapító okirat aláírt, szkennelt változata itt érhető el .2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2017. I. 16. 10:05:55
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )