Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Hirdetmények

 

Az Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója

 

Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója elérhetõ a "Dokumentumok/Nyilvános anyagok" menüpontban vagy közvetlenül INNEN.

 


 

Kormányrendeletek módosítása

 

A Magyar Közlöny 2019/133. számában megjelent a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a felsõoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, amelynek 5. fejezete módosítja a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérõl és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A változás a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeire vonatkozó elõírásokat módosítja 2020. január 1-i hatállyal (ld. 13.§ (3) bekezdés). A doktori kormányrendelet hatályos szövege elérhetõ innen.

Ugyanez a kormányrendelet 2019. augusztus 1-i hatállyal módosította a 87/2015- (IV.9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdését is, amely a doktori képzés tekintetében rendelkezik a fogyatékossággal élõk nyelvvizsga mentesítési szabályairól. A korábbi szabályozás a doktori képzésre jelentkezõk, a doktoranduszok és a doktorjelöltek esetében is kizárta a mentesítést. Az új, hatályos szöveg a következõ:

"(11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkezõ hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértõi véleményben megállapított fogyatékosság típusától függõen illeti meg a doktori képzésre jelentkezõ hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet."

 


 

A Belügyminisztérium pályázatai

 

A Belügyminisztérium pályázata:

- a mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetõségei (határidõ meghosszabbítva: 2019. október 31.).

 


 

Módosult a MAB doktori iskolák véleményezésére vonatkozó bírálati szempontrendszere

 

 

Módosult a MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (ABSz) a doktori iskolák véleményezésében címû dokumentum. A módosítások megjelentek az Oktatási és Kulturális Közlöny 2019. évi 2. számában. A MAB elnökének 2019. április 9-én kelt levele a doktori iskolák vezetõi részére az akkreditációs eljárással kapcsolatban.

 


 

MTMT2

 

Az elõzetesen meghirdetett ütemterv szerint 2018. november 1-én elindult az MTMT2. A doktori adatbázis összehangolása az új rendszerrel befejezõdött, az áttöltés újra lehetõvé vált. A válogatott közlemények összeállításához és a közlemények importjához készült részletes útmutatók elérhetõk a "Dokumentumok / útmutatók" menüpontban.

 


 

Az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2018/194. számában megjelent a a felsõoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában is módosít néhány rendelkezést.

1. Az Nftv. 49. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki: „(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseibõl a doktori képzésben nem kell alkalmazni a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott doktori képzésén történõ megszerzésére vonatkozó elõírást.” (Tehát a doktori képzésben a korábbi tanulmányok vagy az elõzetesen megszerzett tudás alapján elismert kreditek mennyisége elérheti az elõírt kreditmennyiségnek - a 240 kreditnek - akár 100 %-át is. Ezt a rendelkezést a folyamatban lévõ doktori képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezõkre is alkalmazni kell.)

2. Az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Megszûnik a hallgatói jogviszony:] „d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,” (Azaz ha a hallgató a félév során bármikor megszerzi az abszolutóriumot, hallgatói jogviszonya - és ezzel az ösztöndíj jogosultsága - megmarad a félév végéig.)

3. Az Nftv. 114/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A doktori képzésre felvehetõ magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszám 2000 fõ.” (Ez a rendelkezés 2019. szeptember 1-én lép hatályba, tehát a már elfogadott keretszám javaslatot ki kell egészíteni további 700 hely elosztásával.)

4. Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés f) pontja szerint a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 2019. február 1-tõl 14.566 Ft-ra emelkedik. (A doktoranduszok állami ösztöndíjának kifizetésekor ezen összeg 56 %-ának 1/12-ével - azaz 680 Ft-tal - kell növelni a doktorandusz normatíva 140 ezer, illetve 180 ezer forintos összegét, így a 2019. február 1-tõl kifizetendõ ösztöndíjak 140.680 Ft, illetve 180.680 Ft összegekre változnak.)

 


 

A 2019. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ keretszám intézmények közötti felosztása

 

  Intézmény

Ösztöndíjas létszám összesen

 „A csoport”

  „B csoport”

ANNyE

6

6

0

ÁTE

14

0

14

BCE

59

54

5

BME

181

17

164

DE

246

68

178

DRHE

5

5

0

EHE

3

3

0

EKE

19

19

0

ELTE

380

206

174

KE

14

5

9

KeE

16

16

0

KRE

19

19

0

LFZE

22

3

19

ME

46

18

28

MKE

11

0

11

MoME

11

0

11

NKE

33

22

11

OE

20

0

20

OR-ZsE

2

2

0

PE

48

6

42

PPKE

50

28

22

PTE

180

61

119

SE

156

0

156

SOE

33

5

28

SzE

40

8

32

SzFE

8

0

8

SzIE

93

15

78

SzTE

246

60

186

TE

9

0

9

összesen:

1970

646

1324

 

 

„A” csoport: a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok tudományterületéhez tartozó doktori iskolákba felvehetõ doktoranduszok száma.

„B” csoport: az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok tudományterületéhez és a mûvészetek területéhez tartozó doktori iskolákba felvehetõ doktoranduszok száma.

A határon túli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek száma: összesen további 30 fõ. (A 2018/2019. tanévre vonatkozó felhívás innen elérhetõ.)

 


 

A doktori kormányrendelet módosítása

 

A Magyar Közlöny 2017/212. számában megjelent a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a felsõoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, amelynek 8. fejezete módosítja a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérõl és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A változás lényege, hogy a módosítás hatálybalépését követõen indult és a megismételt eljárásokban a  több tudományágban mûködõ doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. Az eddigiektõl eltérõen ugyanez vonatkozik a két tudományágban mûködõ iskolákra is, tehát megszûnt a korábbi, 11 törzstagot elõíró rendelkezés.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhetõ innen.

 


 

Az Országos Doktori Tanács alapító okirata és ügyrendje

 

Az EMMI minisztere 2016. december 22-én kiadmányozta az Országos Doktori Tanács alapító okiratát és jóváhagyta a szervezet ügyrendjét.

 


 

Az Nftv. és a doktori kormányrendelet módosítása

 

Az egyéni felkészülés szabályozására vonatkozóan módosult az Nftv. 53. § (3) bekezdése és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjérõl és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a:

Nftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülõk esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdõdik;

b) a doktori iskola mûködési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történõ jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsõoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az elõzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhetõ innen.

 


 

A komplex vizsga általános elvei és szabályai

 

Az Országos Doktori Tanács 2016. február 12-i ülésén elfogadta, 2016. április 15-i ülésén pontosította a komplex vizsga általános elveit és szabályait. A 266/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet módosította a doktori kormányrendeletet, meghatározásra kerültek a komplex vizsga általános szabályai. Az így kialakult, végleges szabályrendszer innen letölthetõ.

 


 

A doktori képzés új rendszere

 

Az Országgyûlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-tõl átalakul. A legfontosabb változások a következõk. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idõ nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az elsõ négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási elõmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követõ három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat elõször a 2016/2017. tanév elsõ félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítõ hallgatókra kell alkalmazni.

 


 

Minõségbiztosítás

 

Az ODT javaslata a Minõségbiztosításra. (doktori képzés és fokozatszerzés)

 2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2019. X. 02. 10:14:57
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )